สำนักปลัด

นายพิพัฒพงศ์  เพ็งภาค     ตำแหน่งปลัดเทศบาล  ระดับ7

ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยทั่วไป  :

1. เรื่องที่นายกเทศมนตรีสั่งการเกี่ยวกับเทศบาล

2. เรื่องกฎหมายและระเบียบข้อบังคับระบุให้เป็นอำนาจหน้าที่ของปลัดเทศบาล

3. เรื่องซึ่งตกลงกันไม่ได้ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใต้บังคับบัญชา

4. เรื่องที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นปัญหา และเสนอมาเพื่อรับคำวินิจฉัยหรือในกรณีพิเศษ

5. เรื่องที่ปลัดเทศบาลสั่งการโดยเฉพาะ

6. เรื่องที่หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เห็นสมควรเสนอเพื่อทราบ

สำนักปลัด


นายธัญธร  หนันอ้าย     ตำแหน่งนิติกร   ระดับ5  รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

หน้าที่ตามคำสั่ง  :  ควบคุมกำกับดูแลบริหารงาน แบ่งงานในหน้าที่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามระเบียบแบบแผน

 

 

 

 

 

 

งานธุรการ 

นางสาวกันต์กนิษฐ์  เสถียรคณาสิน     ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 3 

หน้าที่ตามคำสั่ง  :  งานสารบรรณของเทศบาล  งานดูแล รักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ กสรติดต่อและอำนวยความสะดวกต่างๆ  งานตอบโต้หนังสือราชการทั้งภายนอกและภายใน  งานกิจการสภาเทศบาลและคณะผู้บริหารท้องถิ่น  งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆที่ขอความร่วมมือ  งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ  ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์ของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล  งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  งานจัดทำคำสั่งประกาศของเทศบาล  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน  งานสวัสดิการของหน่วยงานราชการ  งานแจ้งมติต่างๆให้กอง/งานต่างๆทราบ  งานรัฐพิธีต่างๆ  งานทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาล  งานสวัสดิการของสำนักปลัดและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานการเจ้าหน้าที่

นางณัฐกานต์  สกุลไทย     ตำแหน่งบุคลากร5

หน้าที่ตามคำสั่ง  :  งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  งานบรรจะ แต่งตั้ง โอนย้าย และเลื่อนระดับ  งานสอบแข่งขันสอบคัดเลือก และการคัดเลือก  งานทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  งานปรับปรุงวประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล  งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี  งานจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  งานอนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและะอัตรากำลัง  งานพัฒนาบุคลากร เช่น ฝึกอบรม สัมนา ดูงาน ฯลฯ  พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ  งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง  งานลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ  งานติดตามประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  งานกำหนดตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  งานมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม  งานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

งานทะเบียนราษฎร

 

1.นางอรปรียา  กาญจน์แก้ว                ตำแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียน5 เป็นหัวหน้างาน

หน้าที่ตามคำสั่ง:  งานตามพระราชบัญญิติทะเบียนราษฎร  งานสนับสนุนการเลือกตั้ง ทั้งระดับประเทศและท้องถิ่น  งานจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง งานรับแจ้งเหตุผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  งานจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและการดำเนินการเลือกตั้ง ตามที่ได้รับมอบหมาย  งานจดทะเบียนพาณิชย์  งานพัสดุของสำนักปลัด  งานที่เกี่ยวข้อง

2. นางวรรณกานต์  แซมม่วง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.นายศักดิ์ศรี  สาระศรี     ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันฯ 6ว     เป็นหัวหน้างาน

หน้าที่ตามคำสั่ง  :  งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ  งานป้องกันและระงับอัคคีภัย  งานวิเคราะห์และพิจารณาทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณะภัย เช่น อุทกภัย วาตภัยฯ  งานตรวจสอบควบคุม ดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันและระงับสาธารณภัยต่างๆ  งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ที่ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว  งานเฝ้าระวัง รับแจ้งเหตุ รายงาน ติดตามผลสถานการณ์สาธารณภัยให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการสั่งการในการป้องกันฯ  งานศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล วัสดุอุปกรจุดเสี่ยงภัย เพื่อเป็นประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ประสานงานภาครัฐ เอกชนในการที่จะระดมสรรพสิ่งอันเป็นประโยชน์ในการเอื้ออำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานดูแลเกี่ยวกับการติดตั้ง บำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณการสื่อสารทุกชนิด  งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน  งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร  งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย

2.นายประสาร  สุทธาวาส          พนักงานดับเพลิง                    

3.นายเฉลิม  อินตาพวง             พนักงานดับเพลิง

4.นายธนวัฒน์    สาระกุล          พนักงานดับเพลิง                    

5.นายทรงคน  อุบลวนนณ์         คนงานทั่วไป    

6.นายชัชวาลย์  ผ่องคณะ          คนงานทั่วไป      

7.นายอุเทน  จัยกา                   คนงานทั่วไป

8.นายมานะ  คัมภิรานนท์          คนงานทั่วไป

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวจิรภัค  สอนเสนาะ     ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕

มีหน้าที่รับผิดชอบ  :  รวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและประเมินผลตามแผนทุกระดับ  งานจัดเตรียมเอกสารทีีใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง  งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก  งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้-รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต  งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปี  ให้หน่วยงานต่างๆเสนองบประมาณรายรับ และรายจ่ายตามแบบและหลักเกณฑ์พร้อมด้วยรายละเอียดที่กำหนดตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ เพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง  งานประสานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน  งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปี ให้หน่วยงานต่างๆดำเนินการ  งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ  งานเสนอแนพและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ  งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ถ้ามี) งานศึกษาหาหลักฐานรายได้ใหม่ๆของเทศบาล  งานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

งานนิติการ

นายธัญธร  หนันอ้าย     ตำแหน่งนิติกร5

หน้าที่ตามคำสั่ง  :  งานตรวจนิติกรรมสัญญาการจัดซื้อ/จัดจ้าง  งานร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติที่ไม่เกี่ยวกับงบประมาณ  งานร่างระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย  งานจัดทำนิติกรรม  งานตรวจสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย หารืข้อกฎหมาย  งานสอบสวนและรับรองความประพฤติ  งานสอบสวนตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินิจฉัยพนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง การร้องทุกข์ อุทธรณ์  งานสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน งานจดทะเบียบพาณิชย์  งานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

งานประชาสัมพันธ์

1.นางอรปรียา  กาญจน์แก้ว     ตำแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียน5   เป็นหัวหน้างาน

2.นางสาวปิยะฉัตร  ธันวรรักษ์กิจ     พนักงานจ้างตามภารกิจ      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้ช่วย

3.นายธรวัฒน์  สาระกุล          พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง  เป็นผู้ช่วย

หน้าที่ตามคำสั่ง  :  งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัดและรัฐบาล  งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น  งานวิเคราะห์ศึกษาวิจัยวางแผนด้านประชาสัมพันธ์โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน หรือปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณาการวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ  งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์  งานสารนิเทศ  งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

งานพัฒนาชุมชน

นายศุภกิตติ์  ขุนทอง     ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน5

หน้าที่ตามคำสั่ง  :  งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลนที่พึ่ง ประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ  งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ  งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการทุพพลภาพ  งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและสติปัญญา อุกปรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน อาหารกลางวัน ทุนการศึกษา  งานแก้ไขความยากจน งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน  งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ  งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์  งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการ  งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง  งานฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน จัดระเบียบชุมชน เก็บข้อมูลจำเป็นพื่นฐาน จปฐ.  กชช. 2ค  งานแผนชุมชนจัดทำโครงการช่วยเหลือด้านต่างๆแก่ชุมชน  งานกีฬาและนันทนาการ  งาน ศตส.เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก และงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ประกาศคุณสมบัติผู้สูงอายุ56 ประกาศคุณสมบัติคนพิการ56

 

แบบแสดงรายละเอียด ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ     แบบแสดงรายละเอียด ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได 

พนักงานจ้างทั่วไป

1.นายจีวร  สุรเตโช       ตำแหน่งคนงานทั่วไป 

หน้าที่ตามคำสั่ง  :  ทำหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน  นข 2405 สระบุรี  ควบคุมการดูแลการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของรถ หมายเลขทะเบียน นข 2405 สระบุรี  บำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2405 สระบุรี  ลงระยะทางในการใช้รถ  ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการต่างๆ  งานอื่นที่เกี่ยวข้อง

โดยมีนายธัญธร  หนันอ้าย  นิติกรระดับ5 กำกับดูแลและรายงานผล

 

2.นายคำมูล  คชาธาน     ตำแหน่งคนงานทั่วไป

หน้าที่ตามคำสั่ง  :  ดูแลและทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก  ตัดหญ้า ต้นไม้ ทำสวน บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก  งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีนางสาวกันต์กนิษฐ์  สเถียรคณาสิน     เจ้าพนักงานธุรการ3 กำกับดูแลและรายงานผล

 

3.นางสาวสุพรรณี  ตำบลไชย     ตำแหน่งคนงานทั่วไป แม่บ้านสำนักงานเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก

หน้าที่ตามคำสั่ง  :  รับผิดชอบอาคารชั้น 1

- ดูแลเรื่องความสะอาดของสำนักงานชั้น 1 ได้แก่ กองสาธารณสุข กองการศึกษา กองการประปา กองช่าง กองคลัง ห้องอยู่เวร(ประชาสัมพันธ์เก่า) ห้องเก็บพัสดุ ห้องครัว บริเวรใต้บันได บริเวรพื้นที่พักคอยของผู้มาติดต่อราชการ ประตูสำนักงาน บริเวณหน้าสำนักงาน และห้องน้ำ ด้วยการปัดกวาดเช็ดถูพื้น ผนังห้องเพดานห้อง กระจกหน้าต่าง

- ดูแลเสิร์ฟน้ำหรือกาแฟของแขกผู้มาติดต่อราชการ และดูแลน้ำดื่มในตู้เย็นให้เพียงพอ

- ตรวจสอบควบคุมดูแลทรัพย์สิน ได้แก่ แก้วน้ำ จาน ชาม ฯลฯ หากชำรุดเสียหายให้รายงานต่อหัวหน้างาน

- ดูแลเรื่องการปิด – เปิดไฟฟ้า

- ทำความสะอาดศูนย์คอมพิวเตอร์ (วันเว้นวัน สลับกับ นางณิชาภัทร  คุณสมุทร) โดย รก.หน.กองการศึกษาเป็นผู้ตรวจเช็ค

- ทำความสะอาดห้องประชุมสภาฯเก่า (ปัจจุบันใช้เป็นห้องเก็บของ) เดือนละ 1 ครั้ง สลับกับ นางณิชาภัทร  คุณสมุทร (ทุกวันอังคารสัปดาห์แรกของเดือน)

- ทำความสะอาดศูนย์วัฒนธรรมฯ เดือนละ 1 ครั้ง สลับกับ นางณิชาภัทร  คุณสมุทร (ทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2ของทุกเดือน)

- เขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำทุกวัน (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)

 


2 Responses

  1. Generic Viagra พูดว่า:

    Appreciate you the right to debate this particular, Personally i think powerfully about that and even take pleasure in trying to learn much more this particular field. Whenever you can, as you generate skills, would you imagination updating your web site to comprehend information? It is rather for me and my friends.

  2. hello web marketer, your site page’s template is undoubtedly awesome and then supporting it all. All your contributes can be fabulous. Make sure to keep up to date the best job. Greets.

© เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก
Powered by iSME Thai สนับสนุนโดย ThaiSEM & Multitask