กองการศึกษา


นางสาวผกามาศ  ลมเชย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  รักษาราชการหัวหน้ากองการศึกษา

หน้าที่ตามคำสั่ง  :  งานบริหารการศึกษา  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในกองการศึกษา  ติดต่อประสานงาน  การพิจารณาวางแผนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณด้านการศึกษา  การวางแผนงาน  มอบหมายงาน  วินิจฉัยสั่งการ   ควบคุมงาน   ตรวจสอบให้คำปรึกษาแนะนำติดตามผล    การประเมินผล    และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ    ในการปฏิบัติงานภายในกองการศึกษาและมีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่งานการเจ้าหน้าที่  งานโรงเรียน  งานกิจการนักเรียน   งานระบบสารสนเทศ   งานงบประมาณ   งานธุรการ   ดังนี้

 

งานการเจ้าหน้าที่

-  การบริหารงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาล การศึกษาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  กิจการภายในของโรงเรียน

-  การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

-  การพัฒนาบุคลากร เช่น การลาศึกษาต่อ การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน และทัศนศึกษานอกสถานที่

-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานโรงเรียน /งานการศึกษาปฐมวัย

-  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก

-  ตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่างๆ ของโรงเรียน

-  งานดูแล จัดเตรียม และให้บริการวัสดุอุปกรณ์ คู่มือครู สื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียน

-  งานจัดตั้งและส่งเสริมสมาคมครู นักเรียนและมูลนิธิต่างๆ  ตลอดจนการจัดตั้งกรรมการศึกษาของโรงเรียน และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

-  ติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-  เผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่างๆ   กฎ ระเบียบ และนโยบายของทางราชการอันเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน

-  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน

-  สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

-  นิเทศเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน

-  ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ

-  สำรวจ รวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย

-  รวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองการศึกษา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน

-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานกิจการนักเรียน

-  ตรวจสอบสอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียน

-  ติดต่อประสานงานกับสถานศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวโยง เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขในหน้าที่

-  วิเคราะห์วิจัยศึกษาสาเหตุที่นักเรียนประพฤติตัวไม่เหมาะสม

-  ประสานงานกับสถานศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนเป็นรายบุคคล

-  ป้องกันสารเสพติดในโรงเรียน

-  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานระบบสารสนเทศ

-  รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการตามโครงการ / กิจกรรมของกองการศึกษา

-  จัดทำระบบสารสนเทศต่างๆ   เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลประกอบในการดำเนินการจัดการกิจกรรม / โครงการต่างๆ

-  แสวงหาและใช้ข้อมูล ข่าวสาร ในการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

-  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานงบประมาณ

-  งานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี เช่น การวางฎีกา   เตรียมการเบิกจ่ายเงิน การตรวจสอบหลักฐานในสำคัญคู่จ่ายเงินทุกประเภท    ทั้งในและนอกงบประมาณรวมถึงการลงบัญชีทำรายการบัญชี

-  งานรวบรวมรายละเอียด และดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของกอง   เช่น  การรวบรวมข้อมูลต่างๆ   ในการจัดทำงบประมาณ   การทำหนังสือชี้แจงโต้ตอบด้านงบประมาณ  การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

-  งานบริหารและควบคุมงบประมาณของกองการศึกษา

-  งานเกี่ยวกับการขออนุมัติ   จัดหา  จัดจ้าง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ   ตลอดจนจัดทำบัญชีทะเบียนพัสดุ   เก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐาน  เอกสารเกี่ยวกับพัสดุและครุภัณฑ์

-  เบิกจ่ายเงินงบประมาณให้สถานศึกษาเป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าเงินรายหัวนักเรียน และค่าพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก

-  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ

-  งานสารบรรณ

-  ดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

-  ประสานงานเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการต่างๆ

-  ตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

-  งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ

-  รักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

-  จัดทำคำสั่งและประกาศ

-  รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

-  งานสวัสดิการต่างๆ

-  งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

-  งานการประชาสัมพันธ์

-  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

นางสาวจันทนี  หาญประเสริฐ  ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

มีหน้าที่รับผิดชอบ  :  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะตามวัย  ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือ ผู้เรียน  ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย อบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรกำหนด  จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  จัดทำวิจัยในชั้นเรียน จัดหา / ผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน  จัดทำเครื่องมื อวัดและประเมินผล  ประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง ชุมชน  พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผู้เรียน  จัดให้มีการประเมินพัฒนาการผู้เรียน  จัดระบบธุรการในชั้นเรียน  รวบรวมผลงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับ  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นางมาลี  บัวหอม  ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  

มีหน้าที่รับผิดชอบ  :  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะตามวัย  ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  อบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรกำหนด  จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  จัดทำวิจัยในชั้นเรียน  จัดหา / ผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน  จัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผล  ประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง ชุมชน  พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผู้เรียน  จัดให้มีการประเมินพัฒนาการผู้เรียน  จัดระบบธุรการในชั้นเรียน  รวบรวมผลงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับ  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นางสาวสุพรรณี  เกตุแก้ว  ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

มีหน้าที่รับผิดชอบ  :  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะตามวัย  ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  อบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรกำหนด  จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  จัดทำวิจัยในชั้นเรียน  จัดหา / ผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน  จัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผล  ประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง ชุมชน  พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผู้เรียน  จัดให้มีการประเมินพัฒนาการผู้เรียน จัดระบบธุรการในชั้นเรียน  รวบรวมผลงาน รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับ  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นางสาวกิตติมา  สุทธาวาส  ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบ  :  ทำความสะอาดอาคารภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ทำความสะอาดภาชนะสำหรับเด็กเล็ก  รวบรวมขยะออกจากตัวอาคารทุกวัน  กำจัดแหล่งมีน้ำขัง เพื่อป้องกันการแพร่พันธุ์ยุงลาย  ดูแลสภาพแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ให้สะอาดอยู่เสมอ  ดูแลความปลอดภัยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

พนักงานจ้างเหมาบริการ

1.นางนันท์ภัส  บุญชัยศรี

2.นางสาวสายชล  ประเสริฐ

3.นางสาวอุษา  ชัยพฤกษยะนนท์

4.นางปรางทิพย์  ประทุมชาติ

 


One Response

  1. Generic Viagra พูดว่า:

    your website is fairly terrific!!!

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

© เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก
Powered by iSME Thai สนับสนุนโดย ThaiSEM & Multitask